geoprace.svejnoha.cz

kontakt nabidka reference cenik www.svejnoha.cz


NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

 

 

Geodézie v katastru nemovitostí

 Geometrický plán pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)

Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy (nezbytný doklad pro získání hypotéky)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Vytyčování vlastních hranic pozemků


 

Inženýrská a stavební geodézie
Stabilizace, zaměření a zpracování dokumentace vytyčovacích sítí a jiných účelových  geodetických sítí

Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb a terénních úprav

Vytyčení prostorové polohy budov, liniových staveb (vodovod, plynovod, kanalizace, kabely apod.), vytyčení terénních úprav

Kontrolní měření budov a terénních úprav

Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, dle požadavků.

Výpočet objemů hmoty (skládek, náspů a výkopů)

 

 

Kontrolní měření bold-under

Kontrolní měření geometrických parametrů jeřábových drah

Kontrolní měření svislostí ocelových a betonových konstrukcí

 

 

Mapování

Zaměření a vyhotovení tematických  map velkých měřítek

Zakládání mapy závodů

Tematické mapy měst a obcí

Tematické mapy krajinných oblastí

 

Veškerá měření zpracováváme  v digitální formě dle požadavků investora.